دکتر علیرضا روحانی

پزشک متخصص فلوشیپ جراحی شانه

تخصص:  فلوشیپ تخصصی جراحی شانه

آدرس مطب: تبریز، پاستور جدید، ساختمان پردیس

تلفن مطب: 35428080