دکتر سید کاظم مداین شیشوان

پزشک متخصص کلیه مجاری ادرار و تناسلی اورولوژیست

تخصص:  متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

آدرس مطب: تبریز، بیمارستان امام رضا، بخش اورولوژی

تلفن مطب: 33357328