دکتر حسن طاهری

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش
تخصص: متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
تلفن مطب: 2252626
آدرس مطب: بابل - خیابان سرگرد شهید قاسمی، روبروی بیمارستان شهید بهشتی