دکتر آرمان احمدزاده

پزشک دکتر متخصص فوق تخصص روماتولوژیست

تخصص:  فوق تخصص روماتولوژیست

آدرس: بیمارستان لقمان، بخش روماتولوژی

تلفن: 021-55424230